Обява за продажба на съвкупност от активи на "ИХБ Електрик" АД

11 Декември 2017

ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА

 

 

Съветът на директорите на ИХБ Електрик АД, гр. София, обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на съвкупност от обекти на недвижима собственост – поземлени имоти, заедно с построените в тях сгради, подробно описани в Списък на имуществото предмет на търга, собственост на ИХБ Електрик, представляващ Приложение № 1, в едно със съоръжения трайно прикрепени към тях, представляващи Приложение № 2 и договори за ремонт на част от сграден фонд – Приложение № 3, всяко едно от тях - част от Тръжната документация.

Търгът ще се  проведе на 11.01.2018 г. от 11.00 ч., в административната сграда на ИХБ Електрик АД – гр. София, бул. „Рожен“ № 41.

 Началната тръжна цена на съвкупността от обекти на недвижима собственост съгласно Приложениe № 1 е 8 000 000 /осем милиона/ евро или левовата им равностойност по фиксирания курс на БНБ, в деня на плащането, в която цена не е включен ДДС, ако такъв се дължи. Относно вещите съгласно Приложение № 2 началната тръжна цена е в размер на 177 000 /сто седемдесет и седем хиляди/ евро или левовата им равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането, в която цена не е включен ДДС, ако такъв се дължи. Относно договорите, описани в Приложение № 3, купувачът поема ангажимент за възстановяване на ИХБ Електрик на разходите, направени от дружеството до този момент по тези договори, доказани с договори и фактури, към датата на прехвърляне на имотите, общо в размер до 1 000 000 /един милион/ евро или левовата им равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането, без включен дължимият ДДС и за заместване в дълг на ИХБ Електрик по тези договори.

Всички активи, включени в търга, се продават анблок. Предложената цена не може да бъде по-ниска от началната цена. Разходите по прехвърляне са изцяло за сметка на купувача.

Изборът на купувач ще се извърши съгласно критерия – предложена най – висока цена.

Стъпката за наддаване е 50 000 /петдесет хиляди/ евро или левовата им равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането.

Тръжната документация може да бъде закупена и получена в административната сграда на ИХБ Електрик – гр. София, бул. „Рожен“ № 41, в срок до 16.30 часа на 09.01.2018 г., срещу представен документ за платени 600 /шестстотин/ лева невъзстановими. Цената на тръжната документация се заплаща в срока по предходното изречение по банков път, внесени по сметки на ИХБ Електрик при Банка ДСК, IBAN  BG55STSA93000010853206, BIC code STSABGSF.

Оглед на активите, описани в Приложение № 1, № 2 и № 3, може да бъде извършван всеки работен ден за времето от 13.12.2017 г. до 09.01.2018 г., в часовете от 10.00 до 16.00 часа след предварително съгласуване на деня и часа за оглед на телефон 0887 366 876. Право на оглед имат само кандидатите, закупили тръжна документация, подписали споразумение за конфиденциалност и декларация за оглед.

Запознаване с документите, удостоверяващи правото на собственост върху обектите на недвижима собственост, предмет на търга може да бъде извършвано на адрес гр. София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37а, ет. 7, всеки работен ден за времето от 13.12.2017 г. до 09.01.2018 г., в часовете от 10.00 до 16.00 часа след предварително съгласуване на деня и часа за това на телефон 0887 366 876. Право на запознаване с документите имат само кандидатите, закупили тръжна документация и подписали споразумение за конфиденциалност.

До участие в търга са допускат кандидати, които са внесли депозит в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ евро или левовата им равностойност по фиксирания курс на БНБ. Депозитът да се заплаща по банкови сметки на ИХБ Електрик при Банка ДСК, IBAN BG55STSA93000010853206 в лева и IBAN BG55STSA93000010534852 във валута, BIC code STSABGSF, като крайният срок е до 15 часа на 10.01.2018 г.

 Всеки участник в търга подава предложението си в запечатан плик като посочва цена с цифри и думи, посочен начин на плащане и специфични условия, ако участникът дефинира такива и прилага документ за внесен депозит до 15 часа на 10.01.2018 г.

Предложенията за цена, посочени с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен депозит в запечатан плик на адреса на управление на Дружеството. Участникът, предложил най – високата обща цена за съвкупността от активи, включени в Приложение № 1, № 2 и № 3, се обявява за спечелил търга. Ако най-високата цена е предложена от повече от един участник в търга, купувачът се определя чрез незабавен търг с явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

За участие в търга участникът се идентифицира с актуални документи в оригинал и документ за официално овластяване от компетентния орган на участника за участие в търга, както и документи за представителната власт на физическото лице, участващо в търга.

 Участниците в търга следва да имат предвид, че сделката може да се осъществи само след одобрение от общото събрание на акционерите на ИХБ Електрик.

Допълнителна информация относно провеждането на търга може да се получи на телефон: 0887 366 876. Лице за контакт: Венелин Петков – Изпълнителен директор.