Публична покана за избор на изпълнител по ОП 'Конкурентоспособност"

05 Август 2014

"ИХБ Електрик" АД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет "Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой уред за измерване на частични разряди, капацитет и tg делта - Вектор 2М " по Проект № BG161PO003-1.1.07-0239 .