Публична покана за избор на изпълнител по ОП 'Конкурентоспособност"

03 Юли 2014

"ИХБ Електрик' АД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет "Закупуване на оборудване и софтуер, необходими за внедряване на иновативни продукти в ИХБ Електрик АД с осем обособени позиции" по Проект № BG161PO003-1.1.07-0239".