Публични съобщения за ценови предложения в изпълнение на проект

22 Август 2014

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ  2ИПП-02-49/31.08.2012 г. по Проект № BG161PO003-1.1.04-0068 " Внедряване на иновативна изолационна система в производството на високоволтови асихронни електродвигатели и нова серия сихронни хидрогенератори с малка и средна мощност", ИХБ Електрик АД оповестява две публични съобщения за ценови предложения с предмет: извършване на одит и изготвяне на одиторски доклад по образец и изработка на материали за публичност и визуализация на проекта.