Технологична модернизация

20 Декември 2011

На 20.12.2011 година успешно завърши проект „С ново оборудване и технологии – интензификация, качество, нови пазари и икономически растеж”, финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика 2007-2013”, схема за безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”. Благодарение на този проект беше закупено „Оборудване за производство на полюсни бобини MPM-3000-50“ от швейцарската фирма „Micamation” Ltd, с чиято помощ се автоматизира процесът на производство на полюсни бобини.

Проектът стартира на 05.11.2009 година, с обща продължителност 27 месеца и размер на безвъзмездната помощ 49,62% от общите разходи.

Проектът приключи изключително успешно, като се реализираха първоначално заложените цели. Благодарение на участието на компанията в този проект се усъвършенстваха и развиха производствените мощности на „Елпром ЗЕМ” АД, което ще увеличи конкурентоспособността на дружеството, ще подобри енергийната ефективност и качеството на произведения продукт. Всички дейности бяха изпълнени съгласно заложените срокове и параметри.