Диагностика и изпитвания

Услугите на обекта, предлагани от ИХБ Електрик АД, включват диганостика на оборудване с цел предвиждане на бъдещи повреди и аварии. Нашите екипи използват съвременна апаратура и методи, с които се получава прецизна картина на моментното състояние на електродвигателите или хидрогенераторите. Услугата ни за диагностика и изпитвания на обекта включва вибрационен анализ; контрол на линейни величини на корпусно-призматини детайли; баланс на въртящи машини; термовизия; измерване и анализ на въртящ момент, напрежения, токове, мощности, енергия, cos φ, пулсации, несиметрия, хармоници (до 49-ти) на тока и напрежението, вектори на тока и напрежението, еднофазни и трифазни мрежи, трифазни четирипроводни мрежи.