Опазване на околната среда - ИХБ Електрик АД

Опазване на околната среда

Като голям производител в машиностроителната индустрия в България, в ИХБ Електрик АД обръщаме специално внимание на опазване на околната среда. Стремежът на ръководството ИХБ Електрик АД е да предприеме действия за постигане на енергийна и водна ефективност при използване на електрически и  водни ресурси и природен газ. Основни цели на дружеството са:

- Намаляване на общата консумация на електрическа енергия. чрез газификация на производствените помещения, подмяна на осветлението с енергоспестяващи лампи, проучване възможността за изграждане на слънчеви колектори за топла вода за битови нужди.

- Намаляване на сумарното количество използвана вода чрез оптимизиране разхода на вода за промишлени нужди.

- Набиране на достатъчно и подробна информация за всички значими аспекти на Околната среда с цел подобряване на тяхното управление. За тази цел събираме информация за емисиите на вредни вещества, изпускани организирано в атмосферата и

Голям принос за опазване на околната среда има камерата за безкислородно изгаряне. Камерата е част от процеса на изолация тип Global VPI, но може да се използва и отделно, като и в двата случая при работа не отделя никакви вредни емисии в атмосферата. Създадена по специална технология, камерата изгаря вещества без използване на кислород.

Особен принос за опазване на околната среда има внедрената в ИХБ Електрик АД система за екологичност на производството - ISO 14001.