Технологии и сертификати

В своята практика ИХБ Електрик АД използва нови технологии с цел удължаване на живота и постигане на максимални показатели  на произвежданите и рехабилитираните машини. Наред с постоянната развойна дейност, ние в ИХБ Електрик АД обръщаме особено внимание на околната среда и условията на труд на територията на завода. Дейноста ни е сертифицирана по няколко международни стандарта по качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

Патент за изобретение

На техническия панаир в Пловдив през 2006 г. ИХБ Електрик АД официално представи патент за разработка на “Нова изолационна система за статорна намотка Високо Напрежение на хидрогенератори”. Този патент е за нов вид изолационна система, използвана в производството и рехабилитацията на електрически двигатели и хидрогенератори. Изпълнените с тази изолационна система машини са с повишена енергийна ефективност до 14,2 %

Златен медал за „ИХБ Електрик“ АД - Пловдивския панаир

Златен медал

Във връзка с представянето на патента за изобретение на Пловдивския панаир през 2006 г. ИХБ Електрик АД е награден със Златен медал и Диплом. Това е голямо признание за положения труд на целия колектив и предизвикателство за бъдещи иновации.

Сертификация

ISO (International Organization for Standardization) е международна организация по стандартизация съставена от представителите  на 148 национални стандартизационни организации от различни страни. ISO разработва доброволни стандарти, които дават добавена стойност на всички видове икономически дейности. Внедряване на такъв сертификат е задължение на всяка доказала се  компания. Той е символ на качество и дисциплина.

ИХБ Електрик АД е сертифициран по следните стандарти:

ISO 9001

Система за управление на качеството. Този стандарт, успешно внедрен и функциониращ в ИХБ Електрик АД, се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:

  • насоченост към клиента;
  • лидерство;
  • компетентност, обучение и осъзнаване на хората, работещи в организацията;
  • процесен подход;
  • системен подход за управление;
  • непрекъснато подобряване;
  • взимане на решение, основано на факти;
  • взаимноизгодни отношения с доставчиците.

ISO 14001

Система за управление на околната среда. ИХБ Електрик АД проявява отговорност  и предприема действия за опазване на околната среда чрез контролиране на влиянието от нашите действия, продукти или услуги върху околната среда, като взимаме предвид политиката и целите си по опазване на околната среда.Ние отделяме голямо внимание към процесите, дейностите, материалите и продуктите, които се използват. Чрез сертификацията по ISO 14001 ние доказваме и демонстрираме своята отговорност и ангажираност за запазване на околната среда за нашите деца

OHSAS 18001

Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Ангажираността на ИХБ Електрик АД включва идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.

Технология на изолация, тип "ХВО"
(Хидро-вакуумно опресоване)

При този тип изолация използваме битумна камера, която покрива обработвания детайл преди да бъде предвижен към финалния топлинен етап. Технологията е приложима за средни и големи детайли.

Технология на изолация, тип "ВПИ"
(Вакуумно-пресова импрегнация)

При този начин на изолация използваме система от няколко отделни центъра за обработка на детайлите. Основната особеност е, че третираме детайлите под вакуум в специална камера, което намалява действието на околната среда при полагане на изолацията и увеличава качеството на защитеност на елементите. Технологията е защитена с патент поради високото качество на изолираност на обработваните детайли и увеличаване на енергийната ефективност с до 14,2 %.

Напълно автоматизирана система за лакопокритие

Системата е уникална за региона. Има възможност за контрол на дебелината на полагания слой - 18-25 µmm. Отличава се с пълна автоматизация на процеса на лакопокриване. Пълната автоматизация на процеса позволява по-висока скорост на работа и съкратено време на технологичния процес.