Условия на труд в Елпром ЗЕМ

Условия на труд

В това направление ИХБ Електрик АД има утвърдена политика. Специална система за мониторинг контролира изпълнението на тази политика, генерира анализи и дава препоръки за бъдещи подобрения и оптимизации.

В ИХБ Електрик АД е внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа - OHSAS 18001. 

 

Общите цели на ИХБ Електрик АД по Здраве и Безопасност при работа включват:

  • Подобряване условията на труд чрез контрол на здравното състояние (провеждане на ПМП на персонала), подобряване осветеността на работните места в производствените помещения, подобряване на микроклимата в отделните цехове.
  • Намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания. Конкретно ударение се поставя на минимизиране риска от поражения от ел. ток и пожари в производствените помещения и измерване параметрите на околната среда на работните места.